معلم خصوصی ریاضی تجربی

کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف، استاد ریاضیات تجربی فیلم های آموزشی قلمچی، طراح تست های ریاضی آزمون های قلمچی، نشانه، لرنیتو و منتا

استاد اسماعیل پور

استاد شیمی کنکور قلمچی ، معلم شیمی دبیرستان های تهران ، طراح تست های شیمی آزمون های قلمچی ، استاد شیمی آموزشگاه های تهران و شهرستان ها

استاد بهرامی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران ، مشاور و برنامه ریز تحصیلی