استاد محسنی

استاد فیلم های آموزشی قلمچی، طراح تست های ریاضی در آزمون های نشانه، قلمچی، لرنیتو، دارنده ی درصد 100 ریاضی تجربی

استاد زمانی

معلم فیزیک دبیرستان های ندای سیدالشهدا، مرضیه، نمونه دولتی امام حسین، اندیشه فکور و آموزشگاه های راه نوین و فروغ علم

استاد عطار

پزشکی دانشگاه تهران، استاد زیست شناسی فیلم های آموزشی قلمچی، طراح تست های زیست شناسی آزمون های قلمچی

استاد اسماعیل پور

استاد شیمی کنکور قلمچی ، معلم شیمی دبیرستان های تهران ، طراح تست های شیمی آزمون های قلمچی ، استاد شیمی آموزشگاه های تهران و شهرستان ها