مجله آموزشی | صفحه 3
دالتون : بازی با توپ بیلیارد یا ارائه‌ی نظریۀ اتمی؟

جان دالتون شیمیدان و فیزیکدان بریتانیایی با استفاده از واژۀ یونانی اتم که به معنای تجزیه ناپذیر است، ذره های سازندۀ عنصرها را توضیح داد. تصویری که او از اتم در ذهن خود مجسم کرده بود، شبیه توپ بیلیارد بود. نظریۀ اتمی دالتون علی رغم نارسایی ها و ایرادهایی که داشت به نقطۀ آغازی برای مطالعۀ دقیق‌تر و عمیق‌تر ساختار و رفتار ماده تبدیل شد.دالتون نظریه اتمی خود را در هفت بند و به شرح زیر بیان کرد:

تعداد بازدید: 142