استاد اسماعیل پور
First slide

جمع بندی فصل اول شیمی دوازدهم توسط استاد شیمی قلمچی

First slide

تشریح کامل تست اسید و باز توسط استاد شیمی کنکور قلمچی

First slide

همایش جمع بندی شیمی پایه،مبحث ساختار اتم

First slide

کیهان زادگاه الفبای هستی - جمع‌بندی

First slide

ردپای گازها درزندگی - شیمی دهم

First slide

جمع‌ بندی فصل دوم شیمی دوازدهم

First slide

کیهان زادگاه الفبای هستی - صفحه 1 تا 13

First slide

کیهان زادگاه الفبای هستی - صفحه 13 تا 19

First slide

کیهان زادگاه الفبای هستی - صفحه 19 تا 40

First slide

مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 1 تا 6

First slide

مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 7 تا 13

First slide

مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 13 تا 19

First slide

مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 19 تا 30

First slide

مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 30 تا 44

First slide

مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 45 تا 55

First slide

مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 55 تا 58

First slide

مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 58 تا 64

First slide

مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 64 تا 80

First slide

مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 80 تا 84

First slide

نمونه ی کلاس تدریس خصوصی آنلاین

First slide

یک دقیقه از 10 ها ساعت تدریس استاد اسماعیل پور در فیلم های آموزشی قلمچی

First slide

مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 85 تا 98

First slide

مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 98 تا 122