استاد زمانی
First slide

ویدئوی تدریس استاد زمانی

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 1

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 2

First slide

حل کامل سوالات فیزیک آزمون کنکور سراسری خارج سال 97 - قسمت اول

First slide

حل کامل سوالات فیزیک آزمون کنکور سراسری خارج سال 97 - قسمت دوم

First slide

حل کامل سوالات فیزیک آزمون کنکور سراسری خارج سال 97 - قسمت سوم

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 3

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 4

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 5

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 6

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 7

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 8

First slide

تدریس فیزیک کنکور مبحث حرکت شناسی

First slide

تدریس فیزیک کنکور - مبحث الکتریسیته ساکن

First slide

مثال 11 - مبحث کار و انرژی - معلم خصوصی فیزیک

First slide

مثال 12 - مبحث کار و انرژی - تدریس خصوصی فیزیک

First slide

مثال 13 - مبحث کار و انرژی - مدرس خصوصی فیزیک

First slide

مثال 14 - مبحث کار و انرژی

First slide

مثال 15 از مبحث کار و انرژی

First slide

مثال 18 - مبحث کار و انرژی - تدریس خصوصی فیزیک

First slide

مثال 26 - مبحث کار و انرژی

First slide

مثال 27 - مبحث کار و انرژی