استاد ساسان اسماعیل پور | اوربیتال

استاد ساسان اسماعیل پور
First slide

تدریس معلم خصوصی شیمی اوربیتال از فصل اول شیمی دوازدهم (جمع‌بندی)

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 1

First slide

همایش جمع بندی شیمی پایه،مبحث ساختار اتم

First slide

کیهان زادگاه الفبای هستی - شیمی دهم

First slide

ردپای گازها درزندگی - شیمی دهم

First slide

جمع‌ بندی فصل دوم شیمی دوازدهم