استاد مجتبی عطار | اوربیتال

استاد مجتبی عطار
First slide

تدریس معلم خصوصی زیست شناسی اوربیتال از فصل سوم زیست دهم ( تبادلات گازی )

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 1

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 2

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 3

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 4

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 5

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 6

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 7

First slide

همایش جمع بندی زیست پایه

First slide

فصل گردش مواد در بدن، مبحث تنوع گردش مواد در جانداران

First slide

فصل گوارش و جذب مواد، فعالیت دستگاه گوارش

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 8