استاد محسنی
First slide

تدریس معلم خصوصی ریاضی اوربیتال از مبحث مثلثات دهم تجربی

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 1

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 2

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 3

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 4

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 5

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 6

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 7

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 8

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 9

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 10

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 11

First slide

پاسخ تشریحی - تست شماره 12

First slide

همایش جمع بندی ریاضی3، مبحث حد

First slide

فیلم آموزشی مبحث دنباله حسابی

First slide

فصل معادله‌ها و نامعادله‌ها، آموزش مبحث سهمی ازکلاس دهم تجربی

First slide

فیلم فصل هندسه تحلیلی و جبر خطی آموزش مباحث کل کتاب از کلاس يازدهم تجربی

First slide

فیلم آموزشی از فصل آموزش مباحث کل کتاب از کلاس دوازدهم تجربی

First slide

ترکیب توابع - کلاس دوازدهم تجربی

First slide

تدریس ریاضی کنکور - ترکیب توابع

First slide

تدریس ریاضی کنکور - وارون توابع

First slide

تدریس ریاضی کنکور - یکنوایی توابع

First slide

تدریس خصوصی ریاضی کنکور - حل تست کنکور

First slide

معلم خصوصی ریاضی کنکور - حل تست کنکور

First slide

مدرس خصوصی ریاضی کنکور - حل تست کنکور

First slide

تست 6 - مبحث هندسه - معلم خصوصی ریاضی

First slide

مبحث هندسه - تست 4 - تدریس خصوصی ریاضی

First slide

مبحث هندسه - تست 5 - مدرس خصوصی ریاضی

First slide

فیلم آموزشی مجموعه ، الگو و دنباله ریاضی دهم

First slide

فیلم آموزشی الگو و دنباله ریاضی دهم

First slide

فیلم آموزشی مبحث دنباله هندسی