استاد یعقوبی | اوربیتال
استاد یعقوبی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱
۰۹۱۰۶۷۶۸۲۲۰

استاد یعقوبی

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه خوارزمی تهران 1390 تا 1392

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه شهید چمران اهواز 1384 تا 1388