استاد دشتی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد دشتی

متولد 1358

مدارک تحصیلی

دکترای مهندسی مواد از پژوهشگاه مواد و انرژی 1392

کارشناسی ارشد مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی مهندسی مواد از دانشگاه شهید باهنر کرمان

فعالیت های آموزشی در دو سال 97 و 98

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد سروستان