استاد الهامی
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد الهامی

متولد 1347

مدارک تحصیلی

دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی

فعالیت های آموزشی در 2 سال 97 و 98

آموزشگاه صفاهان

  • زبان و ادبیات فارسی دهم، یازدهم و کنکور در 2 سال 97 و 98

آموزشگاه علم پژوهان

  • زبان و ادبیات فارسی دهم، یازدهم و کنکور در 2 سال 97 و 98

آموزشگاه فرزانگان

  • زبان و ادبیات فارسی دهم، یازدهم و کنکور در 2 سال 97 و 98

آموزشگاه پرتو دانش 

  • زبان و ادبیات کنکور در 2 سال 97 و 98