استاد مسافری
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱
۰۹۱۰۶۷۶۸۲۲۰

استاد مسافری

متولد 1358

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد صنایع از دانشگاه خوارزمی 1396 تا 1398

کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه آزاد تهران شمال 1384 تا 1386

کارشناسی ریاضی از دانشگاه مازندران 1378 تا 1382