استاد علی اصغری
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد علی اصغری

مدارک تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک 

فعالیت های آموزشی در 2 سال 97 و 98

کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)

  • استاد ریاضیات فیلم های آموزشی قلمچی در 2 سال 97 و 98
  • طراح تست های ریاضی آزمون های قلمچی در 2 سال 97 و 98