استاد خادم
۰۲۱-۲۸۴۲۴۱۳۱

استاد خادم

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد فقه و حقوق از دانشگاه تهران 1395 تا 1397

کارشناسی فقه و حقوق از دانشگاه شاهد 1359 تا 1393

فعالیت های آموزشی در 2 سال 97 و 98

دبیرستان دکتر حسابی پاسداران

  • عربی دهم، یازدهم و دوازدهم از مهر 97 تا خرداد 98

دبیرستان پردیس شریف نازی آباد

  • عربی دهم، یازدهم و دوازدهم از مهر 97 تا خرداد 98

آموزشگاه پرشان

  • عربی دهم، یازدهم و دوازدهم از مهر 97 تاکنون

مدرسه حلی 4

  • عربی هفتم از مهر 97 تا خرداد 98