ریاضی

تدریس معلم خصوصی ریاضی اوربیتال از مبحث مثلثات دهم تجربی
پاسخ تشریحی - تست شماره 1
پاسخ تشریحی - تست شماره 2
پاسخ تشریحی - تست شماره 3
پاسخ تشریحی - تست شماره 4
پاسخ تشریحی - تست شماره 5
پاسخ تشریحی - تست شماره 6
پاسخ تشریحی - تست شماره 7
پاسخ تشریحی - تست شماره 8
پاسخ تشریحی - تست شماره 9
پاسخ تشریحی - تست شماره 10
پاسخ تشریحی - تست شماره 11
پاسخ تشریحی - تست شماره 12
همایش جمع بندی ریاضی3، مبحث حد
فیلم آموزشی مبحث دنباله حسابی
فصل معادله‌ها و نامعادله‌ها، آموزش مبحث سهمی ازکلاس دهم تجربی
فیلم فصل هندسه تحلیلی و جبر خطی آموزش مباحث کل کتاب از کلاس يازدهم تجربی
فیلم آموزشی از فصل آموزش مباحث کل کتاب از کلاس دوازدهم تجربی
ترکیب توابع - کلاس دوازدهم تجربی
تدریس ریاضی کنکور - ترکیب توابع
تدریس ریاضی کنکور - وارون توابع
تدریس ریاضی کنکور - یکنوایی توابع
تدریس خصوصی ریاضی کنکور - حل تست کنکور
معلم خصوصی ریاضی کنکور - حل تست کنکور
مدرس خصوصی ریاضی کنکور - حل تست کنکور
تست 6 - مبحث هندسه - معلم خصوصی ریاضی
مبحث هندسه - تست 4 - تدریس خصوصی ریاضی
مبحث هندسه - تست 5 - مدرس خصوصی ریاضی
تدریس کامل تابع ریاضی و آمار یازدهم
آموزش مبحث گراف و مدل سازی ریاضیات گسسته
تدریس مبحث احتمال و حل تستهای کنکور سراسری
فیلم آموزشی مجموعه ، الگو و دنباله ریاضی دهم
فیلم آموزشی الگو و دنباله ریاضی دهم
فیلم آموزشی مبحث دنباله هندسی
فیزیک

ویدئوی تدریس استاد زمانی
پاسخ تشریحی - تست شماره 1
پاسخ تشریحی - تست شماره 2
حل کامل سوالات فیزیک آزمون کنکور سراسری خارج سال 97 - قسمت اول
حل کامل سوالات فیزیک آزمون کنکور سراسری خارج سال 97 - قسمت دوم
حل کامل سوالات فیزیک آزمون کنکور سراسری خارج سال 97 - قسمت سوم
پاسخ تشریحی - تست شماره 3
پاسخ تشریحی - تست شماره 4
پاسخ تشریحی - تست شماره 5
پاسخ تشریحی - تست شماره 6
پاسخ تشریحی - تست شماره 7
پاسخ تشریحی - تست شماره 8
تدریس فیزیک کنکور مبحث حرکت شناسی
تدریس فیزیک کنکور - مبحث الکتریسیته ساکن
مثال 11 - مبحث کار و انرژی - معلم خصوصی فیزیک
مثال 12 - مبحث کار و انرژی - تدریس خصوصی فیزیک
مثال 13 - مبحث کار و انرژی - مدرس خصوصی فیزیک
مثال 14 - مبحث کار و انرژی
مثال 15 از مبحث کار و انرژی
مثال 18 - مبحث کار و انرژی - تدریس خصوصی فیزیک
مثال 26 - مبحث کار و انرژی
مثال 27 - مبحث کار و انرژی
ویدئوی تدریس استاد باباخانی
ویدئوی تدریس استاد میررضوی
شیمی

جمع بندی فصل اول شیمی دوازدهم توسط استاد شیمی قلمچی
تشریح کامل تست اسید و باز توسط استاد شیمی کنکور قلمچی
همایش جمع بندی شیمی پایه،مبحث ساختار اتم
کیهان زادگاه الفبای هستی - جمع‌بندی
ردپای گازها درزندگی - شیمی دهم
جمع‌ بندی فصل دوم شیمی دوازدهم
کیهان زادگاه الفبای هستی - صفحه 1 تا 13
کیهان زادگاه الفبای هستی - صفحه 13 تا 19
کیهان زادگاه الفبای هستی - صفحه 19 تا 40
مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 1 تا 6
مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 7 تا 13
مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 13 تا 19
مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 19 تا 30
مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 30 تا 44
مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 45 تا 55
مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 55 تا 58
مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 58 تا 64
مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 64 تا 80
مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 80 تا 84
نمونه ی کلاس تدریس خصوصی آنلاین
یک دقیقه از 10 ها ساعت تدریس استاد اسماعیل پور در فیلم های آموزشی قلمچی
مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 85 تا 98
مرور کتاب درسی شیمی دهم صفحه 98 تا 122
زیست شناسی

تدریس معلم خصوصی زیست شناسی اوربیتال از فصل سوم زیست دهم ( تبادلات گازی )
پاسخ تشریحی - تست شماره 1
پاسخ تشریحی - تست شماره 2
پاسخ تشریحی - تست شماره 3
پاسخ تشریحی - تست شماره 4
پاسخ تشریحی - تست شماره 5
پاسخ تشریحی - تست شماره 6
پاسخ تشریحی - تست شماره 7
همایش جمع بندی زیست پایه
فصل گردش مواد در بدن، مبحث تنوع گردش مواد در جانداران
فصل گوارش و جذب مواد، فعالیت دستگاه گوارش
پاسخ تشریحی - تست شماره 8
ویدئوی تدریس استاد عطار
ویدئوی تدریس استاد جهانی