اوربیتال | فیلم های آموزشی

ریاضی

آموزش مثلثات - دهم تجربی
پاسخ تشریحی - تست شماره 1
پاسخ تشریحی - تست شماره 2
پاسخ تشریحی - تست شماره 3
پاسخ تشریحی - تست شماره 4
پاسخ تشریحی - تست شماره 5
پاسخ تشریحی - تست شماره 6
پاسخ تشریحی - تست شماره 7
پاسخ تشریحی - تست شماره 8
پاسخ تشریحی - تست شماره 9
پاسخ تشریحی - تست شماره 10
پاسخ تشریحی - تست شماره 11
پاسخ تشریحی - تست شماره 12
همایش جمع بندی ریاضی3، مبحث حد
فصل مجموعه، الگو و دنباله آموزش مبحث دنباله‌های حسابی و هندسی از کلاس دهم تجربي
فصل معادله‌ها و نامعادله‌ها، آموزش مبحث سهمی ازکلاس دهم تجربی
فیلم فصل هندسه تحلیلی و جبر خطی آموزش مباحث کل کتاب از کلاس يازدهم تجربی
فیلم آموزشی از فصل آموزش مباحث کل کتاب از کلاس دوازدهم تجربی
ترکیب توابع - کلاس دوازدهم تجربی
تدریس ریاضی کنکور - ترکیب توابع
تدریس ریاضی کنکور - وارون توابع
تدریس ریاضی کنکور - یکنوایی توابع
تدریس خصوصی ریاضی کنکور - حل تست کنکور
معلم خصوصی ریاضی کنکور - حل تست کنکور
مدرس خصوصی ریاضی کنکور - حل تست کنکور
فیزیک

تدریس کامل مبحث تغییرات کیفی مدار
پاسخ تشریحی - تست شماره 1
پاسخ تشریحی - تست شماره 2
حل کامل سوالات فیزیک آزمون کنکور سراسری خارج سال 97 - قسمت اول
حل کامل سوالات فیزیک آزمون کنکور سراسری خارج سال 97 - قسمت دوم
حل کامل سوالات فیزیک آزمون کنکور سراسری خارج سال 97 - قسمت سوم
پاسخ تشریحی - تست شماره 3
پاسخ تشریحی - تست شماره 4
پاسخ تشریحی - تست شماره 5
پاسخ تشریحی - تست شماره 6
پاسخ تشریحی - تست شماره 7
پاسخ تشریحی - تست شماره 8
تدریس فیزیک کنکور مبحث حرکت شناسی
تدریس فیزیک کنکور - مبحث الکتریسیته ساکن
مثال 11 - مبحث کار و انرژی - معلم خصوصی فیزیک
مثال 12 - مبحث کار و انرژی - تدریس خصوصی فیزیک
مثال 13 - مبحث کار و انرژی - مدرس خصوصی فیزیک
شیمی

فیلم درسی از فصل آموزش مباحث کل کتاب دوازدهم تجربی
پاسخ تشریحی - تست شماره 1
همایش جمع بندی شیمی پایه،مبحث ساختار اتم
کیهان زادگاه الفبای هستی - شیمی دهم
ردپای گازها درزندگی - شیمی دهم
جمع‌ بندی فصل دوم شیمی دوازدهم
زیست شناسی

فیلم آموزشی فصل تبادلات گازی - پایه دهم
پاسخ تشریحی - تست شماره 1
پاسخ تشریحی - تست شماره 2
پاسخ تشریحی - تست شماره 3
پاسخ تشریحی - تست شماره 4
پاسخ تشریحی - تست شماره 5
پاسخ تشریحی - تست شماره 6
پاسخ تشریحی - تست شماره 7
همایش جمع بندی زیست پایه
فصل گردش مواد در بدن، مبحث تنوع گردش مواد در جانداران
فصل گوارش و جذب مواد، فعالیت دستگاه گوارش
پاسخ تشریحی - تست شماره 8
آمار بازدید
:بازدید امروز

:بازدید دیروز

:کل بازدیدها