فیلم های آموزشی | اوربیتال

ریاضی

تدریس معلم خصوصی ریاضی اوربیتال از مبحث مثلثات دهم تجربی
پاسخ تشریحی - تست شماره 1
پاسخ تشریحی - تست شماره 2
پاسخ تشریحی - تست شماره 3
پاسخ تشریحی - تست شماره 4
پاسخ تشریحی - تست شماره 5
پاسخ تشریحی - تست شماره 6
پاسخ تشریحی - تست شماره 7
پاسخ تشریحی - تست شماره 8
پاسخ تشریحی - تست شماره 9
پاسخ تشریحی - تست شماره 10
پاسخ تشریحی - تست شماره 11
پاسخ تشریحی - تست شماره 12
همایش جمع بندی ریاضی3، مبحث حد
فیلم آموزشی مبحث دنباله حسابی
فصل معادله‌ها و نامعادله‌ها، آموزش مبحث سهمی ازکلاس دهم تجربی
فیلم فصل هندسه تحلیلی و جبر خطی آموزش مباحث کل کتاب از کلاس يازدهم تجربی
فیلم آموزشی از فصل آموزش مباحث کل کتاب از کلاس دوازدهم تجربی
ترکیب توابع - کلاس دوازدهم تجربی
تدریس ریاضی کنکور - ترکیب توابع
تدریس ریاضی کنکور - وارون توابع
تدریس ریاضی کنکور - یکنوایی توابع
تدریس خصوصی ریاضی کنکور - حل تست کنکور
معلم خصوصی ریاضی کنکور - حل تست کنکور
مدرس خصوصی ریاضی کنکور - حل تست کنکور
تست 6 - مبحث هندسه - معلم خصوصی ریاضی
مبحث هندسه - تست 4 - تدریس خصوصی ریاضی
مبحث هندسه - تست 5 - مدرس خصوصی ریاضی
تدریس کامل تابع ریاضی و آمار یازدهم
آموزش مبحث گراف و مدل سازی ریاضیات گسسته
تدریس مبحث احتمال و حل تستهای کنکور سراسری
فیلم آموزشی مجموعه ، الگو و دنباله ریاضی دهم
فیلم آموزشی الگو و دنباله ریاضی دهم
فیلم آموزشی مبحث دنباله هندسی
فیزیک

تدریس معلم خصوصی فیزیک اوربیتال از مبحث جریان های الکتریکی
پاسخ تشریحی - تست شماره 1
پاسخ تشریحی - تست شماره 2
حل کامل سوالات فیزیک آزمون کنکور سراسری خارج سال 97 - قسمت اول
حل کامل سوالات فیزیک آزمون کنکور سراسری خارج سال 97 - قسمت دوم
حل کامل سوالات فیزیک آزمون کنکور سراسری خارج سال 97 - قسمت سوم
پاسخ تشریحی - تست شماره 3
پاسخ تشریحی - تست شماره 4
پاسخ تشریحی - تست شماره 5
پاسخ تشریحی - تست شماره 6
پاسخ تشریحی - تست شماره 7
پاسخ تشریحی - تست شماره 8
تدریس فیزیک کنکور مبحث حرکت شناسی
تدریس فیزیک کنکور - مبحث الکتریسیته ساکن
مثال 11 - مبحث کار و انرژی - معلم خصوصی فیزیک
مثال 12 - مبحث کار و انرژی - تدریس خصوصی فیزیک
مثال 13 - مبحث کار و انرژی - مدرس خصوصی فیزیک
مثال 14 - مبحث کار و انرژی
مثال 15 از مبحث کار و انرژی
مثال 18 - مبحث کار و انرژی - تدریس خصوصی فیزیک
مثال 26 - مبحث کار و انرژی
مثال 27 - مبحث کار و انرژی
آموزش فیزیک سال یازدهم - خازن
شیمی

تدریس معلم خصوصی شیمی اوربیتال از فصل اول شیمی دوازدهم (جمع‌بندی)
پاسخ تشریحی - تست شماره 1
همایش جمع بندی شیمی پایه،مبحث ساختار اتم
کیهان زادگاه الفبای هستی - جمع‌بندی
ردپای گازها درزندگی - شیمی دهم
جمع‌ بندی فصل دوم شیمی دوازدهم
کیهان زادگاه الفبای هستی - صفحه 1 تا 13
کیهان زادگاه الفبای هستی - صفحه 13 تا 19
کیهان زادگاه الفبای هستی - صفحه 19 تا 40
زیست شناسی

تدریس معلم خصوصی زیست شناسی اوربیتال از فصل سوم زیست دهم ( تبادلات گازی )
پاسخ تشریحی - تست شماره 1
پاسخ تشریحی - تست شماره 2
پاسخ تشریحی - تست شماره 3
پاسخ تشریحی - تست شماره 4
پاسخ تشریحی - تست شماره 5
پاسخ تشریحی - تست شماره 6
پاسخ تشریحی - تست شماره 7
همایش جمع بندی زیست پایه
فصل گردش مواد در بدن، مبحث تنوع گردش مواد در جانداران
فصل گوارش و جذب مواد، فعالیت دستگاه گوارش
پاسخ تشریحی - تست شماره 8